مسواک فوکس دنتوسان معمولی و نرم

Description

اقتصادی و بصرفه: دارای سر های قابل تعویض با دو یدک اضافه

طراحی کوتاه و بلند الیاف به منظور نفوذ به خلل و فرج سطح دندان

دسته ارگونومیک: به منظور کنترل بهتر مسواک و جلوگیری از لغزیدن مسواک در دست

ساخته شده از الیاف سر گرد شده که از لثه و دندان های شما مراقبت می کند