مسواک فوکس دندان مصنوعی

مسواک فوکس دندان مصنوعی

Description

مسواک فوکس دندان مصنوعی

شکل منحصر بفرد الیاف مسواک به منظور تمییز کردن دندانهای مصنوعی
الیاف بلند تر مسواک جهت تمییز کردن سریع سطوح دندانهای مصنوعی
الیاف مخروطی شکل برای تمییز کردن برجستگیها و فرورفتگیهای صفحه دندان مصنوعی